Iepirkumu grozs
Tālrunis: +371 22012200

Kas mēs esam
“INSTRUMENTI 24” SIA ir internetveikala www.instrumenti24.lv īpašnieks. SIA reģ.Nr. 40203486844, juridiskā adrese Durbes 36, Ventspils, LV-3601 Latvija.
Vispārīgie noteikumi
Pircējs pasūta, bet Pārdevējs apņemas piegādāt un nodrošināt www.instrumenti24.lv interneta veikalā pieejamās preces. Preču nosaukumi, cenas un to pieejamība tiek saskaņota ar Pircēju, veicot pasūtījumu, klientam saņemot rēķinu un klients savu piekrišanu pasūtījumam sniedz, veicot tā apmaksu.
Savstarpējais Pircēja un Pārdevēja distances līgums stājas spēkā brīdī, kad Pircējs, veicot pasūtījumu un tā apmaksu, ir piekritis interneta veikala lietošanas, sīkdatņu noteikumiem un privātuma politikai.
Pirkuma apmaksa apliecina Pārdevējam Pircēja piekrišanu interneta veikala lietošanas, sīkdatņu noteikumiem un privātuma politikai.
1. Noteikumos ir lietoti šādi termini:
1.1. Atteikuma tiesības – Patērētāja tiesības noteiktā termiņā vienpusēji atkāpties no līguma (atteikt pasūtījumu), nemaksājot līgumsodu, procentus vai zaudējuma atlīdzību. Atteikuma tiesības, kārtību un termiņu kādā realizējamas Atteikuma tiesības nosaka Patērētāju tiesību aizsardzības likums un Ministru kabineta 2014. gada 20. maija noteikumi Nr. 255 „Noteikumi par distances līgumu” (turpmāk – Noteikumi par distances līgumu).
1.2. Cenas – Interneta veikalā norādītās attiecīgo preču cenas, par kādām Pārdevējs tās piedāvā iegādei.
1.3. Interneta veikals – Pārdevēja uzturēta interneta vietne, kas atrodas interneta adresē www.instrumenti24.lv un ar kuras starpniecību iespējams iegādāties Pārdevēja piedāvātās preces;
1.4. Pasūtījuma apmaksas diena – diena, kad Pārdevējs savā norēķinu kontā, saņēmis samaksu pilnā apmērā par attiecīgajā pasūtījumā norādītajām precēm.
1.5. Patērētājs – fiziskā persona, kas izsaka vēlēšanos iegādāties, iegādājas vai varētu iegādāties vai izmantot preci vai pakalpojumu nolūkam, kurš nav saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību.
1.6. Pārdevējs – sabiedrība ar ierobežotu atbildību “INSTRUMENTI 24” SIA, reģistrācijas numurs 40203486844 , juridiskā adrese: Durbes 36, Ventspils, LV-3601;
1.7. Pircējs – persona, kura veic preču pasūtījumu Interneta veikalā. Pircējs var būt gan Patērētājs, gan persona, kas nav Patērētājs;
1.8. Pirkumu grozs – Pircēja izvēlētās preces Interneta veikalā;
1.9. Puses – Pircējs un Pārdevējs.
2. Noteikumu darbība
2.1. Noteikumi nosaka tiesiskās attiecības starp Pircēju un Pārdevēju.
2.2. Papildus šiem noteikumiem Pušu tiesiskās attiecības nosaka Civillikums, Komerclikums, Patērētāju tiesību aizsardzības likums un citi Latvijas Republikas normatīvie akti.
2.3. Tiesiskajām attiecībām starp Pārdevēju un Pircēju, kas nav Patērētājs, nav piemērojami Patērētāju tiesību aizsardzības likuma un citu patērētāja tiesības reglamentējošo normatīvo aktu noteikumi.
2.4. Pasūtījuma apstiprinājums, kurā ir norādītas konkrētās preces un to Cena, ir uzskatāms par starp Pusēm noslēgtā līguma sastāvdaļu.
2.5. Pārdevējam ir tiesības mainīt un papildināt šos noteikumus. Izmaiņas šajos noteikumos stājās spēkā no to publikācijas brīža interneta vietnē www.instrumenti24.lv, un tās attiecas uz preču pasūtījumiem, kas veikti pēc izmaiņu publikācijas.
3. Preču raksturojums un Cenas
3.1. Preču raksturojums, specifikācija un Cenas ir norādītas Interneta veikalā katras attiecīgās preces izvēles logā. Nepieciešamības gadījumā Papildus informāciju par preci iespējams iegūt sazinoties ar Pārdevēja klientu apkalpošanas konsultantiem rakstot uz e-pastu: info@instrumenti24.lv .
3.2. Preču Cenas ir spēkā savlaicīgas samaksas gadījumā, proti, veicot samaksu šo noteikumu 5.4. punktā norādītajā termiņā.
3.3. Cenas ir norādītas ieskaitot visus nodokļus. Cenā nav ietverta maksa par preces piegādi.
3.4. Preču sortiments un Cenas var tikt mainītas bez iepriekšēja paziņojuma. Izmaiņas stājas spēkā no to publikācijas brīža interneta vietnē www.instrumenti24.lv, un tās attiecas uz preču pasūtījumiem, kas veikti pēc izmaiņu publikācijas.
4. Pirkumu grozs un pasūtījuma noformēšana
4.2. Pirkumu grozs tiek izveidots Pircējam izvēloties attiecīgo preci un izmantojot izvēlni „Ielikt grozā”.
4.3. Pēc visu izvēlēto preču ievietošanas Pirkumu grozā lietojama izvēle „Grozs” lapas centrā.
4.4. Pirkumu grozā redzamas visas izvēlētās preces. Preču daudzums Pirkumā grozā var tikt mainīts izmantojot izvēlnes „+” un „-”. Pasūtījuma noformēšanas turpinājumam lietojama izvēlne „Noformēt pasūtījumu”.
4.8. Pasūtījums uzskatāms par veiktu un tas kļūst saistošs Pusēm brīdī, kad Pārdevējs saņēmis Pircēja veikto pasūtījumu un nosūtījis uz Pircēja elektroniskā pasta adresi (vai citādi) pasūtījuma apstiprinājumu. Preces tiek nodotas Pircējam tikai pēc pilnīgas pasūtījuma apmaksas. Pircējam nav tiesību saņemt preces pirms pilnīga norēķina veikšanas.
5. Samaksas kārtība
5.1. Informācija par samaksas kārtību ir izvietota Interneta veikala sadaļā „Apmaksa”.
5.2. Pasūtījuma apmaksa ir iespējama veicot bezskaidras naudas pārskaitījumu atbilstoši Pārdevēja izrakstītajam rēķinam;
5.4. Pasūtījums un rēķins tiek anulēti, ja rēķins netiek apmaksāts 6 (sešu) darba dienu laikā no tā nosūtīšanas brīža Pircējam.
6. Piegādes kārtība, maksa par piegādi
6.1. Par preču piegādi ir paredzēta maksa, tā nav iekļauta preces cenā. Informācija par preču piegādi, tajā skaitā maksa par piegādi, ir norādīta Interneta veikala sadaļā „Piegāde”. Piegāde iespējama visā Latvijas Republikas teritorijā.
6.2. Piegādes veidu var izvēlēties veicot preču pasūtījumu sadaļā „Piegādes detaļas”.
6.3. Preces tiek piegādātas tikai tad, ja pasūtījums ir pilnībā apmaksāts, un Pārdevējs savā norēķinu kontā, ir saņēmis samaksu pilnā apmērā par attiecīgajā pasūtījumā norādītajām precēm.
6.4. Ja Pircējs nav izvēlējies saņemt preces Pārdevēja tirdzniecības vietā, Preču piegāde tiek veikta izmantojot Omniva, DPD, vai Venipak . Preces tiek piegādātas uz Pircēja pasūtījumā norādīto adresi
6.5. Par preču piegādes termiņu precēm ārpus Latvijas Republikas teritorijas Puses vienojas atsevišķi.
6.10. Lai veicinātu pēc iespējas ātrāku preču piegādi, norādāma pilnīga un precīza informācija par piegādes vietu (durvju kods, stāvs, precīza ēkas ieeja, ja tādas ir vairākas u.tml.). Pārdevējs nav atbildīgs par piegādes termiņa kavējumu, ja tas radies Pircēja nepilnīgi vai neprecīzi sniegtas informācijas dēļ.
6.11. Preces tiek piegādātas kopā ar preču pavadzīmi – rēķinu.
6.12. Ja prece tiek piegādāta ar kurjera starpniecību, saņemot preci nepieciešams uzrādīt personu apliecinošu dokuments (personas apliecība vai pase) vai autovadītāja apliecība. Ja Pircējs ir fiziska persona un preci saņem tās pilnvarotais pārstāvis, uzrādāma notariāla akta formā izdota pilnvara. Ja Pircējs ir juridiska persona, preces saņēmējs uzrāda pārstāvības tiesības apliecinošus dokumentus.
6.13. Pirms preces pieņemšanas un rēķina parakstīšanas Pircējam jāpārbauda preces iepakojums. Konstatējot iepakojuma vai preces bojājumu, tas jānorāda preču pavadzīmē – rēķinā un par to jāziņo Pārdevējam uz elektroniskā pasta adresi: info@instrumenti24.lv .
6.14. Par konstatētajiem preces bojājumiem Pircējam ir nekavējoties jāziņo Pārdevējam uz iepriekšminēto elektronisko pastu.
7. Informācija par atteikuma tiesībām un preces atdošanu Pārdevējam.
7.1. Patērētājam ir tiesības izmantot Atteikuma tiesības. Atteikuma tiesības izmantojamas 14 (četrpadsmit) kalendāra dienu laikā no dienas, kad Patērētājs ir saņēmis preci vai preces (preču) daļu,.
7.2. Atteikuma tiesības izmantojamas iesniedzot Pārdevējam aizpildot iesniegumu, kurā norādīts pasūtījuma numurs, preču nosaukums, pasūtījuma summa, Patērētāja vārds uzvārds, personas kods, adrese, tālrunis un rekvizīti naudas atmaksai. Atteikuma nosūtīšana noteiktā termiņā izbeidz līgumu un atbrīvo Patērētāju no jebkurām līgumsaistībām, izņemot izmaksas, kas saistītas ar preču atdošanu atpakaļ Pārdevējam.
7.3. Patērētāja pienākums ir 7 (septiņu) dienu laikā pēc atteikuma nosūtīšanas atdot preci Pārdevējam (ja prece vai lieta ir saņemta). Pārdevēja pienākums ir nekavējoties, ne vēlāk kā 14 (čatrpadsmit) dienu laikā no Patērētāja rakstveida atteikuma saņemšanas dienas, atmaksāt Patērētājam to naudas summu, kura par preci samaksāta līdz līguma izbeigšanas brīdim. Maksa par piegādi netiek atmaksāta. Pārdevējs ir tiesīgs neatmaksāt Patērētājam tā samaksāto naudas summu par preci, kamēr Patērētājs nav atdevis preci vai arī nav iesniedzis preces atdošanu vai nosūtīšanu apstiprinošus dokumentus.
7.4. Atdodamā prece jānogādā Pārdevēja tirdzniecības vietā, kas atrodas Ventspilī, Durbes ielā 36 atvedot to pašam vai izmantojot Omniva, DPD, Venipak. Preces atgriešana, izmantojot Latvijas Pasts starpniecību nav iespējama! Par preces atgriešanu maksā pircējs.
7.5. Patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā. Patērētājs, izmantojot Atteikuma tiesības, ir atbildīgs par preces vērtības jebkāda veida samazināšanos, ja prece ir izmantota tādā veidā, kas nav savienojams ar labas ticības principu, tai skaitā izmantota citā nolūkā, nevis preces īpašības vai darbības noskaidrošanai.
7.6. Atdodamajai precei jābūt pilnā komplektācijā un tādā stāvoklī, kādā viņš to ir saņēmis no Pārdevēja.
7.7. Patērētājs nevar izmantot Atteikuma tiesības Noteikumu par distances līgumu , ja prece ir tikusi lietota.
8. Garantija un Patērētāja prasījums par līguma noteikumiem neatbilstošu preci
8.1. Interneta veikalā piedāvātajām precēm ir spēkā ražotāja sniegtā garantija.
8.5. Piesakot Pārdevējam prasījumu par preces neatbilstību līguma noteikumiem, Patērētājs Prasījuma pieteikumam pievieno darījumu apliecinoša dokumenta kopiju.
9. Pārējie noteikumi
9.1. Starp Pircēju un Pārdevēju noslēgtais distances līgums stājas spēkā brīdī, kad Pārdevējs ir saņēmis Pircēja veikto pasūtījumu un nosūtījis uz Pircēja elektroniskā pasta adresi (vai citādi) pasūtījuma apstiprinājumu, un tas ir spēkā līdz tā izpildei (samaksai un preces saņemšanai), vai šo noteikumu 5.4. punktā minētajam gadījumam.
9.2. Puses ir atbildīgas par otrai Pusei nodarītajiem zaudējumiem.
9.3. Informācija par Pircēja sniegto datu apstrādi un aizsardzību ir norādīta Interneta veikala sadaļā „Privātuma politika”.
9.4. Pušu tiesiskajām attiecībām tiek piemēroti Latvijas Republikas normatīvie akti. Strīdi Pušu starpā tiek risināti savstarpēju pārrunu ceļā. Ja šādi Pusēm neizdodas vienoties, strīds izskatāms Latvijas Republikas tiesu iestādes. Patērētājam ir tiesības vērsties Patērētāju tiesību aizsardzības centrā.
10. Pircēju ievērībai
10.1. Preču sortiments un cenas var tikt mainītas bez iepriekšēja paziņojuma.
10.3. Visi attēli un apraksti Interneta veikalā izvietoti ar mērķi sniegt pilnīgu un precīzu informāciju par precēm. Nepieciešamības gadījumā, lai precizētu preces specifikāciju un to raksturojošo informāciju, pirms preces iegādes sazinieties ar Pārdevēja klientu apkalpošanas konsultantiem, rakstot uz e-pastu info@instrumenti24.lv .
Privātuma politika
Privātuma politikā ir aprakstīts, kā “INSTRUMENTI 24” SIA izmanto un aizsargā informāciju, kuru Jūs sniedzat reģistrējoties vai iegādājoties preces www.instrumenti24.lv . Kad “INSTRUMENTI 24” SIA lūdz Jums norādīt jebkādu informāciju, tā tiek izmantota, apstrādāta un uzglabāta atbilstoši šai politikai. Kļūstot par reģistrētu lietotāju, Jūs piekrītat to datu apstrādei, ko sniedzat reģistrējoties un izmantojot Pakalpojumu.
Personas dati
Mēs drīkstam apkopot, uzglabāt un izmantot šādus personas datus:
Informāciju par Jūsu datoru un interneta lapas www.instrumenti24.lv apmeklēšanu un izmantošanu (ieskaitot Jūsu ģeogrāfisko atrašanās vietu, interneta pārlūka tipu, ierīci kādu izmantojat lapas aplūkošanai);
Informāciju par jebkurām transakcijām, kuras notikušas starp Jums un “INSTRUMENTI 24“ SIA (ieskaitot informāciju, kas saistīta ar pasūtījumiem);
Informāciju, kuru Jūs sniedzat reģistrējoties;
Informāciju, kuru Jūs sniedzat, lai pieteiktos “INSTRUMENTI 24” SIA izsūtītajiem jaunumiem par precēm vai saņemtu ziņojumus par aizpildītajām formām;
Jebkuru citu informāciju, kuru Jūs vēlaties nosūtīt “INSTRUMENTI 24“ SIA.
“INSTRUMENTI 24“ SIA var izmantot Jūsu personas datus, lai:
Nodrošinātu Jums iespēju izmantot mājaslapā www.instrumenti24.lv pieejamos pakalpojumus;
Pārvaldītu mājaslapu www.instrumenti24.lv;
Personalizētu sniegtos pakalpojumus vai mājaslapu www.instrumenti24.lv
Nosūtītu Jums paziņojumus, rēķinus un veiktu maksājumus;
Nosūtītu Jums e-pasta ziņojumus, kuriem Jūs esat pieteicies;
Nosūtītu Jums jaunumu vēstules un citus mārketinga ziņojumus;
Atsauktos uz Jūsu jautājumiem vai sūdzībām par mājaslapu www.instrumenti24.lv
Sīkdatnes
Mājaslapā www.instrumenti24.lv tiek izmantota sīkdatņu tehnoloģija. Šīs sīkdatnes mūs informē par to, vai esat iepriekš apmeklējis mūsu mājas lapu, vai esat jauns lietotājs un ko esat apskatījis mūsu lapā. Mūsu izmantotās sīkdatnes neuzkrāj nekādu personīgo informāciju par Jums un nepiedāvā mums iespēju ar Jums sazināties, kā arī sīkdatnes neielādē nekāda veida informāciju no Jūsu datora.
Informācijas nodošana trešajām personām
“INSTRUMENTI 24” SIA var atklāt informāciju par Jums jebkuram “INSTRUMENTI 24” SIA darbiniekam tikai tik lielā mērā, cik tas atrunāts šajā privātuma politikā. Papildus tam mēs varam atklāt informāciju par Jums:
Tik lielā mērā, cik tas atbilst normatīvajiem aktiem;
Saistībā ar jebkuru tiesvedības procesu;
Lai aizstāvētu savas likumiskās tiesības (ieskaitot informācijas nodošanu citiem, lai nepieļautu krāpnieciskas darbības).
Mēs izmantojam Google Analytics programmu, lai analizētu lapas www.instrumenti24.lv apmeklējumu. Izmantojot sīkdatnes, kas tiek glabātas mūsu serveros, Google Analytics apkopo statistisku un citu informāciju par lapu www.instrumenti24. Informāciju, kas tiek apkopota saistībā ar mājaslapu www.instrumenti24.lv, glabā uzņēmums Google. Google privātuma politika pieejama šeit https://policies.google.com/privacy?hl=lv&gl=lv
Citi
Šī privātuma politika var tikt mainīta bez iepriekšēja brīdinājuma. Jaunākā privātuma politikas versija, kas ir publicēta mājaslapā www.instrumenti24.lv, aizstāj visas iepriekšējās privātuma politikas versijas. Ja Jums ir kādi jautājumi vai neskaidrības par www. instrumenti24.lv privātuma politiku, lūdzu, rakstiet uz e-pasta adresi: info@instrumenti24.lv

Piegāde visā Latvijā

30 dienu atgriešana

30 dienu preces atgriešana

Garantija

Pārdotās preces kvalitātes garantija

100% drošs iepirkšanās process